Tiedote Järvenpään Keskusta ry:n syyskokouksesta 2016

Järvenpään Keskusta ry:n syyskokous 2016 pidettiin Järvenpää-talolla keskiviikkona 30.11.2016. Kokouksessa oli saapuvilla 11 henkilöä (jäsentä).

Kokouksessa hyväksyttiin kuntavaalien 2017 vaaliohjelma, joka on erikseen julkaistuna verkkosivuilla. Sen ensijulkaisu tapahtui jo Järvenpään Joulumarkkinoilla 18.12.2016. Vaaliohjelmassa on kuvattu sitä tahtotilaa, millainen Järvenpään halutaan olevan uudistuneena kaupunkina tulevan vaalikauden poliittisen toiminnan tuloksena.

Päätettiin kunnallisvaalin ehdokasmaksun suuruudeksi 50 euroa. Merkittiin tiedoksi, että ehdokkaat nimeää johtokunta ja ne on asetettava 28.2.2017 klo 16.00 mennessä ja ehdokasnumerot saadaan 9.3.2017.

Aloitteita ja lausuntoja ei ollut käsiteltävänä.

Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (otteita toimintasuunnitelmasta lopussa). Todettiin vuoden 2017 olevan kolmien vaalien vuosi – kuntavaalit huhtikuu 2017, maakuntavaalit ja TasPres vaalit tammik 2018, kunta- ja maakuntauudistuksen valmisteluvuosi sekä kuntatalouden tasapainottamisen sekä investointibuumin jatkovuosi.

Pöytäkirjaan merkittiin lisäksi seuraavat tapahtumat:
·         Matti Vanhasen yleisötilaisuus ”Ulkopolitiikkaa yhdessä” 13.12.2016
·         Järvenpään Joulumarkkinat 18.12.2016
·         SOTE-ilta Annika Saarikko 15.2.2017
·         Kuntavaalien aikataulu:
·         Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
·         Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.
·         Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.
·         Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
·         Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
·         Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Kokousten koolle kutsuminen ja yhteydenpito jäsenistöön

Päätettiin kokousten koolle kutsumistavaksi yhdistyksen verkkosivut, sähköposti ja facebook-sivut sen rinnalla. Tarvittaessa lähetetään jäsenkirje. Päätettiin myös muusta yhteydenpidosta jäseniin myös sähköpostitse ja facebookin kautta. Johtokunnan kokousajankohdat tiedotetaan nettisivuilla.

Merkittiin tiedoksi, että valtuustoryhmän laajennetut kokoukset, jotka pidetään aina valtuustokokousta edeltävän viikon keskiviikkona tai torstaina, ovat läsnäolo- ja puheoikeudella kaikkien jäsenten osallistuttavissa. Päätettiin lisäksi edellyttää, että näihin valtuustoryhmän kokouksiin osallistuvat kaikki eri luottamustoimielimiin valitut jäsenet tiedonvaihdon varmistamiseksi.

Lisäksi päätettiin, että yhdistyksen kokouksista  ilmoitetaan myös viikkouutisten yhdistyspalstalla.

Jäsenmaksut ja talousarvio 2017

Todettiin Keskustan Uudenmaan piirin jäsenmaksupäätös ja jäsenmaksukäytännön muutos. Päätettiin vuoden 2017 jäsenmaksuksi johtokunnan esityksen mukaisesti 20 euroa per jäsen. Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 25 euroa.

Päätettiin, että yhdistys perii jäsenmaksu itse ja tulouttaa perityistä jäsenmaksuista piirille jäsenluettelon mukaisen osuuden 10 euroa per jäsen. Päätettiin myös, että johtokunta tehostaa jäsenmaksun perintää vuoden kuluessa lähettämällä riittävän määrän maksumuistutuksia. Jäsenmaksun maksamattomuus johtaa äänioikeuden menettämiseen Järvenpään Keskusta ry:n kokouksissa.

(Ote säännöistä 11 §:  Paikallisyhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenmaksunsa 6 §:n mukaisesti suorittaneella paikallisyhdistyksen varsinaisella jäsenellä.)

Todettiin, että jäsenmaksukäytännöstä on lähetettävä jäsenkirje.

Talousarvio vuodelle 2017 hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisena.

Henkilövalinnat

Valittiin paikallisyhdistyksen johtokunnan puheenjohtajaksi Tomi Passi ja varapuheenjohtajaksi Kari Haapanen. Valtuutettiin johtokunta valitsemaan sihteeri, koska kokouksessa läsnä olleista ei tehtävään ollut halukkaita.

Johtokunnan muiksi jäseniksi valittiin paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisesti Mikko Kemell, Pekka Packalen, Sinikka Jäätteenmäki-Laari, Heli Anttila, Mervi Granqvist, varajäseninä Mauri Laari ja Katri Laine.

Jaostoja ei asetettu.

Valittiin toiminnantarkastajiksi Maija-Liisa Pyykkönen ja Risto Volanen ja varatoiminnantarkastajiksi Timo Reina ja Ritva Ikonen.

Päätettiin, että piirin kokouksiin osallistuvat yhdistyksen edustajana puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai muut aakkosjärjestyksen mukaan. Merkitään, että varapuheenjohtajan ollessa piirihallituksen jäsenenä esteellinen (tilinpäätösasiat), osallistuu hänen sijastaan em säännön mukaisesti aakkosjärjestyksessä seuraava johtokunnan jäsen.

Paikallisyhdistyksen taloudenhoitajaksi valittiin Esko Lappalainen.

 

Otteita toimintasuunnitelmasta

1.      Yleistä

Vuoden 2017 toiminnan keskeisimmät asiat ovat huhtikuussa toimeenpantavat kuntavaalit sekä syksyllä 2017 valmisteltavat ja kampanjoitavat maakuntavaltuuston vaalit. Lisäksi syksyllä samanaikaisesti valmistellaan ja valmistaudutaan Tasavallan Presidentin vaaleihin. Maakuntavaalit toimitetaan tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen äänestyskierroksen yhteydessä. Keskusta rp:n presidenttiehdokkaaksi on asetettu kansanedustaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.

Toinen merkittävä toiminnan painopiste on alkavalla valtuustokaudella 2017-2021 tapahtuva maakunta- ja kuntarakenneuudistus. Sen taiteajankohta on 1.1.2019, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta maakuntien järjestämisvastuulle. Näin ollen valtuustokauden alkuosa alkaen huhtikuun 2017 kuntavaaleista on uuden kunnan toimintoihin valmistautumista samalla, kun huolehditaan vanhojen kunnan tehtävien ja palveluiden asukaslähtöisestä huolehtimisesta. Tähän liittyy oleellisesti JUSTin tehokas käyttöönottaminen ja sen toimintojen vakiinnuttaminen kuntalaisia palvelevalla tavalla.

Alkavaa valtuustokautta ja vuotta 2017 leimaa niin ikään Järvenpään kaupungin talouden sopeuttamisohjelman edelleen jatkaminen ja samanaikainen suunniteltu kasvava investointitarve, joka johtaa kaupungin lisääntyvään lainanottoon. Kaupungin kehittäminen tasapainoisesti niin talouden kuin asukkaiden kokonaisturvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta on keskustalle tärkeää.

…..

2.      Päämäärä ja tavoitteet

Päämääränä on parantaa vuoden 2017 kuntavaaleissa Keskustan kannatusta edellisistä vaaleista sekä lisätä valtuuston ja muiden luottamustehtävien paikkamäärää. Lisäksi päämääränä on saada maakuntavaltuustoon 1-2  järvenpääläistä keskustan edustajaa. Uudenmaan maakuntavaltuuston paikkamäärä tulee kokonaisuudessaan olemaan 99 henkilöä.

Päämäärän toteutumiseksi tavoitteina on
–          lisätä Järvenpäässä Keskustan tunnettavuutta omaksuttujen asukaslähtöisten periaatteiden edistäjänä
–          tiedottaa aktiivisesti kuntalaisille Keskustan tavoitteista ja aikaansaannoksista Järvenpään kehittämisessä
–          aktivoida kuntalaisia osallistumaan uuden kunnan tehtävien edistämiseen
–          vaikuttaa maakuntauudistukseen kuntien ja kuntalaisten käytettävissä olevin keinoin
–          saada maakuntavaaleihin vaalijärjestelmän selvittyä 5-10 varteenotettavaa keskustalaista ehdokasta
–          tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä Keskustan Uudenmaan piirin kanssa osallistuen piirihallituksen toimintaan aktiivisesti

3.      Perustoiminta

Yhdistyksen toimintaa hiotaan edelleen ajanmukaisemmaksi ja aktiivisemmaksi. Toiminta mitoitetaan yhdistyksen voimavaroihin sopivaksi. Taloudessa varojen käytön painopiste on vaalien kampanjoinnissa. Pyritään saamaan piiriltä entistä tehokkaammin tukea erityisesti maakuntavaali- ja presidentinvaalikampanjoissa. Omien varojen käytön painopiste on kuntavaaleissa.

Jäsenten edellytetään osallistuvan tilaisuuksien järjestelyihin työvoimaa tarvittaessa ja tilaisuuksista varmistetaan oma uutisointi facebookin sivustoille, kotisivuillemme ja lehdistölle.

Yhdistys toimii näkyvästi Järvenpään katukuvassa kuntavaalikampanjoinnin aikana tammi-huhtikuussa sekä toukokuun Järvenpää-päivässä ja syksyn Maa elää-tapahtumassa. Lisäksi kampanjoidaan katukuvassa tammikuun 2018 maakuntavaalien ja Tasavallan Presidentin vaalien kannatuksen lisäämiseksi ja äänestäjien aktivoimiseksi

Jäsenluettelo tarkistetaan ja se pidetään ajan tasalla sekä hankitaan uusia jäseniä aktiivisesti. Jäsenmaksuperintää tehostetaan. Yhdistyksessä voi olla päätösvaltaisina jäseninä vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Viestinnässä pyritään antamaan toiminnasta aktiivinen ja positiivinen kuva. Jäseniin pidetään yhteyttä sähköpostitse ja sosiaalisen median toimintapalstoilla. Jäsenkirjeet toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostilla.  Sähköpostiviestintää tuetaan tarvittavilta osin kirjeitse. Www-sivujen asiasisältö päivitetään ja pidetään ajan tasalla.

Järjestetään voimavarojen mukaan erilaisia teematilaisuuksia. Johtokunta ja valtuustoryhmä tekevät arvion kunnallisvaalitoiminnan onnistumisesta. Opiksi saatuja kokemuksia hyödynnetään syksyn maakuntavaalikampanjoinnissa. Laajennetun valtuustoryhmän kokouksiin valtuuston kokouksia edeltävillä viikoilla yhdistyksen jäsenillä on vapaa pääsy. Kunnallisiin luottamuselimiin valittujen tulisi olla ilman pakottavaa estettä aina näissä kokouksissa läsnä tiedonvaihdon turvaamiseksi. Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien jäsenten edellytetään toimittavan käsitellyistä tai käsittelyyn tulevista asioista valtuustoryhmän kokouksissa suulliset tai kirjalliset tiivistelmät.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat Uudenmaan piirin kokouksiin ja Keski-Uusimaa-ryhmän toimintaan. Yhdistyksen yhteys Keskustan Uudenmaan piiriin vahvistuu varapuheenjohtajan toimiessa v 2017 piirihallituksen jäsenenä. Yhdistys harjoittaa johtokunnan harkitsemassa laajuudessa opintotoimintaa opintokerhossa ja järjestää luentotilaisuuksia MSL:n kanssa.

Vakuudeksi

Varapuheenjohtaja Kari Haapanen

LIITY JÄSENEKSI