Keski-Uudenmaan aluevaaliohjelma

Teemat:

  • Me yhdistämme sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi
  • Me turvaamme tasa-arvoiset lähipalvelut
  • Me edistämme terveyttä ja hyvinvointia
  • Me parannamme henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia
  • Me kuuntelemme henkilöstöä ja yksinkertaistamme hallintoa
  • Me tuomme vallan ja vastuun lähemmäksi ihmistä

 

Yhdistää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnollisella yhdistämisellä poistetaan tarpeettomia rajapintoja ja helpotetaan kokonaisvaltaisen tuen saamista niin perheille kuin yksittäiselle ihmiselle. Tällä ei tarkoiteta palveluiden keskittämistä, vaan niissä haluamme säilyttää laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset lähipalvelut.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla mutkatonta ja sujuvaa, tällä varmistetaan nopea ja ammattitaitoinen apu hätään joutuneelle.

Uudistuksessa on turvattava myös sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei ole varaa lakkauttaa, ne ovat kokonaisuuden kannalta kustannustehokas tapa varmistaa riittävät resurssit ja toimintakyky hätätilanteissa.

Turvaa tasa-arvoiset lähipalvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on muodostettu Hyvinkäästä, Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärvestä, Pornaisista ja Tuusulasta. Hyvinvointialueen vastuulle tulee 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut. Keusoten kuntayhtymän toiminnasta on sen toiminnan ajan kerätty kokemuksia yhteisten asioiden hoidosta. On hyvä käyttää näitä asiakkaiden ja henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kokemuksia palveluja kehitettäessä.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus tehdään ihmisten, ei hallinnon tarpeista. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille keski-uusimaalaisille asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Takaamme jokaiseen kuntaan ja isompien kuntien taajamiin lähipalvelut kuten yleislääkäri- hammaslääkäri- ja neuvolapalvelut. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa kun sitä tarvitsee!

Harvemmin tarvittavien palveluiden osalta edistämme liikkuvaa palvelua ja etäpalvelua, tuodaan palvelu sinne, missä asiakaskin on. Palveluverkon rakenteen tulee olla asukkaiden tarpeiden mukainen, tarpeet vaihtelevat kunnittain!

Terveysteknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia sote-palveluihin. Uusi teknologia ja liikkuvat palvelut tulevat yhä lähemmäksi ihmisiä, jopa omaan kotiin asti. Kotiin tuotavat hoito-, turva- ja hoivapalvelut tukevat ikäihmisten asumista kotona.

Monissa tilanteissa nykyaikaisen teknologian avulla hoitohenkilökunnan osaaminen ja aika voidaan vapauttaa henkilökohtaisiin tapaamisiin. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös omaishoidolle paremmat toimintaedellytykset.

Edistää terveyttä ja hyvinvointia

Palveluiden tulee tukea ihmisten terveyttä ja nopeaa hoitoon pääsyä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa kokonaisvaltaisesti asukkaittensa terveyttä edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, alan yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Hyvinvoinnin tukemisessa hyvinvointialueen ja kuntien keskusteluyhteyden tulee olla saumatonta ja avointa, jotta tarpeet ymmärretään ja kohdistetaan molempien osapuolien taholta tarkoituksenmukaisesti. Yhteistyön rajapinnassa myös kuntien hyvinvointilautakuntien, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä vapaaehtoisjärjestöjen rooli on oltava riittävän vahva.

Kannustamme jokaista ottamaan ennaltaehkäisevästi vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Hyvinvointialueen ja kuntien tulee antaa tukea ja opastusta siihen.

Parantaa henkilöstön saatavuutta ja työhyvinvointia sekä tehostaa hallintoa ja vakauttaa julkista taloutta

Yksi Sote-uudistuksen tavoitteista on ollut parantaa lääkäreiden ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työoloja ja johtamista sekä antaa henkilöstölle nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, jotta työssä jaksamista ja hyvinvointia voidaan parantaa sekä samalla lisätä alan houkuttelevuutta. Tämä parantaa henkilöstön saatavuutta.

Tämän tavoitteen eteen me sitoudumme työskentelemään.

Keski-Uudellamaalla uudistus tarkoittaa hallinnon osalta käytännössä sitä, että kuusi aiemmin kuntayhtymärakenteen kautta yhdistettyä organisaatiota saatetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Keski-Uudenmaan päättäjät vastaavat hyvinvointialueen yhdistämisen loppuunsaattamisesta siten, että tuottavuutta lisätään erityisesti hallinnossa ja jolla hallitaan kustannusten kasvu. Työprosesseja ja organisaatiorakennetta tulee tehostaa ja yksinkertaistaa siirtymäajan puitteissa. Tätä ei kuitenkaan tehdä karsimalla lähipalveluista. Laadukas, helposti saavutettava ja toimiva palveluverkko tukee niin henkilöstön työhyvinvointia kuin tehostaa palveluita sekä vähentää kalliimpien hoitomuotojen tarvetta.

Valta ja vastuu lähemmäksi ihmistä

Keskustan tavoitteena on realistisella aikavälillä toteutuva aito ja nykyistä laajempi alueellinen hallinto, jolla on vastuu ja jolle valta siirretään, ei vain kunnista vaan ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta, ja päätöksiä tekevät demokraattisesti valitut edustajat.

Vastuu palvelun kokonaislaadusta on lähellä asiakasta palvelun tuottavalla yksiköllä. Uudistus on mahdollisuus, joka yhdistäessään sosiaali- ja terveyspalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi luo kattavan palveluketjun meitä jokaista varten. Tämä vaatii kuitenkin vielä laajaa työtä, jotta saumaton hoitopolku, joka huomioi niin sosiaali- kuin terveyspuolen tarpeet saadaan vietyä käytäntöön. Uudistuksen jalkautus vaatii hyvää yhteistyötä hyvinvointialueen päättäjien ja käytännön toimijoiden välillä.

LIITY JÄSENEKSI