Kunnallispolitiikka

Keskustan toiminta Järvenpäässä

Järvenpäällä on sijaintinsa ja kulttuurihistoriallisen taustansa vuoksi erinomaiset edellytykset toimia viihtyisänä ja turvallisena kotikuntana. Elinvoimainen kotikaupunkimme muodostuu erilaisista asukkaista, joiden hyvinvoinnin turvaaminen on kuntapäättäjien tärkein tehtävä.

Järvenpää on pinta-alaltaan pieni kaupunki. Eri alueilla syntyy helposti jokapäiväiseen elämään liittyviä asukkaiden välisiä verkostoja, esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ympärille. Niille muodostuu yhteisesti hyväksyttyjä toimintatapoja ja keskinäistä luottamusta. Sitä kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi. Sosiaalinen pääoma on yksi merkittävä, joskin usein liian vähän hyödynnetty pääoman muoto perinteisten aineellisten hyödykkeiden ja osaamisen rinnalla.

Järvenpään Keskusta haluaa toimia niin, että Järvenpäässä on hyvä ja turvallista elää, ja kuntalaiset kokevat voivansa vaikuttaa ja sitoutua Järvenpään kehittämiseen ja yhteisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Asukaslähtöisyys on toiminnan ”moottori”.

Järvenpään visio on olla elinvoimainen kulttuurikaupunki. Meille keskustalaisille se tarkoittaa menestyvää eheän elämän Järvenpäätä, joka tarjoaa asukkailleen yhteisöllisen, terveellisen ja turvallisen elinympäristön sekä toimivat palvelut. Järvenpään tulee toimia asukkaiden, yritysten ja yhteisöiden kanssa avoimessa vuorovaikutuksessa ottaen huomioon kaikkien ikäryhmien tarpeet.

Järvenpään Keskustan johtokunta ja valtuustoryhmä vastaavat kuntatason toiminnasta johtaen keskustalaista politiikkaa ja toimintaa Järvenpäässä. Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Valtuustoryhmän, johtokunnan ja lautakuntien edustajien yhteistapaaminen on aina ennen valtuuston kokouksia.

HALUATKO TULLA MUKAAN VAIKUTTAMAAN ?

Politiikka ei ole sen ihmeellisempää kuin meidän kaikkien yhteisten asioiden hoitamista. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan vaikuttamaan kanssamme, niin ota rohkeasti yhteyttä: Järvenpään Keskustan johtokunnan puheenjohtajaan, Tomi Passi, tai varapuheenjohtajaan, Kari Haapanen.

POIMINTOJA KESKUSTAN KUNNALLISVAALIOHJELMASTA 2017-2021

ME HALUAMME

  • Turvata hyvät peruspalvelut jokaiselle
  • Vahvistaa hallittua kaupungin elinvoiman kasvua
  • Asukaslähtöistä politiikkaa ja johtamista
  • Toimia yhdessä kaupunkilaisten ja naapurikuntien sekä tulevan maakunnan kanssa

KESKUSTALAISET ARVOT

Keskustalaista kuntapolitiikkaa ohjaavat ihanteet ja käsitykset yhteiskunnallisen kehittämisen suunnasta. Keskusta-aate on elinvoimainen ja tulevaisuuteen suuntautunut voima muuttuvassa yhteiskunnassa. Päätöksenteon ja vaikuttamisen lähtökohtiamme ovat:

*Kasvu ihmisenä ja sivistys
Keskustalainen sivistysaate nojaa koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon ja ihmisenhenkiseen kasvuun elämän kaikissa vaiheissa. Osaamisen, yrittäjyyden ja yhteisvastuun pohja syntyy lapsuudessa ja nuoruudessa. Vanhemmilla ja kodeilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsistaan. Sukupolvien välinen yhteys kasvatuksessa on tärkeää. Kaikilla aikuisilla on myös yhteinen vastuu lapsista ja nuorista.

*Työnteko ja yritteliäisyys
Työteliäs ja yritteliäs elämänasenne on keskeinen hyvinvointia tuottava ja ylläpitävä tekijä yksilön, perheen ja koko yhteiskunnan kannalta. Työelämän ja yrittäjyyden kehittämisessä on otettava huomioon erityisesti työn ja perheen yhteensovittaminen, tasa-arvon ja työterveyden edistäminen sekä nuorten, ikääntyvän työvoiman ja vaikeasti työllistyvien erityistarpeet.

*Yhteisvastuu ja kohtuullisuus
Keskustalaisuuteen kuuluu heikomman lähimmäisen puolustaminen. Vastuullisuus alkaa itsestä ja kasvaa kyvyksi huolehtia toisesta. Kohtuullisuus ja toisesta huolehtiminen lisäävät sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä. Kunnan toiminnassa on huomioitava erityisesti ne, jotka eivät itse kykene puolustamaan oikeuksiaan

LIITY JÄSENEKSI